Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

BAEMIN hiểu rằng những người dùng của chúng tôi quan tâm đến dữ liệu cá nhân của họ và cách mà dữ liệu đó được thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý. Chúng tôi cam kết sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với quy định của pháp luật khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng, chức năng, hoặc trò chơi trên điện thoại nào khả dụng trên Nền Tảng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi, tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ, ứng dụng bên ngoài, ký kết các hợp đồng, các tài liệu liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng hoặc Dịch Vụ hoặc thông qua các nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi, hoặc truy cập vào Dịch Vụ hoặc Nền Tảng của chúng tôi thông qua máy vi tính, thiết bị di động, hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối Internet của bạn.

 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀY. BẰNG CÁCH NHẤP VÀ ĐÁNH DẤU VÀO CÁC TUYÊN BỐ “TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BAEMIN” HOẶC CÁC TUYÊN BỐ TƯƠNG TỰ ĐƯỢC HIỂN THỊ TẠI TRANG ĐĂNG KÝ CỦA BAEMIN HOẶC TRONG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HOẶC QUYỀN TRUY CẬP VÀO NỀN TẢNG CHO BẠN, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀY VÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP BAEMIN THỰC HIỆN VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ, CHUYỂN GIAO VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ VÀ QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀY.

 

1. Giới thiệu về Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này

1.1. BAEMIN và các bên liên kết của BAEMIN (được gọi chung hoặc gọi riêng là “BAEMIN” hoặc “chúng tôi”) rất tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Tại Việt Nam, pháp nhân BAEMIN giữ vai trò là Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ là Công Ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam.

 

1.2. Trong quá trình bạn sử dụng các ứng dụng và trang web của BAEMIN, cũng như các sản phẩm, thông tin, chức năng và các dịch vụ khác do BAEMIN vận hành, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, “Nền Tảng” có nghĩa là tất cả các ứng dụng và trang web do chúng tôi sở hữu, và các “Dịch Vụ” có nghĩa là tất cả các sản phẩm, thông tin, chức năng và dịch vụ do BAEMIN cung cấp theo từng thời điểm trên (các) Nền Tảng.

 

1.3. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này thiết lập để giúp bạn biết được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và nhận được trong quá trình cung cấp cho bạn các Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng, người dùng của chúng tôi, cho dù bạn đã đăng ký sử dụng Nền Tảng của chúng tôi với tư cách là Khách Hàng (như được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng), Đối Tác Nhà Hàng hoặc Đối Tác Tài Xế hay chưa. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

 

1.4. Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào được chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này trong tương lai sẽ được cập nhật trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo đến bạn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng, bao gồm việc đặt các Đơn Đặt Hàng (như được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng) trên Nền Tảng, đồng ý rõ ràng thông qua chức năng bật/tắt sự đồng ý của bạn trên Nền Tảng hoặc thể hiện sự đồng ý rõ ràng bằng các hình thức khác đối với việc tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng, sau những điều chỉnh, cập nhật, hoặc sửa đổi của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này (cho dù bạn đã xem xét tài liệu điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi đó hay chưa) sẽ cấu thành việc xác nhận và sự chấp thuận của bạn về những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét và kiểm tra Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân để biết nếu có bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đã được thực hiện đối với Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

 

1.5. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này được áp dụng cùng với các thông báo, các điều khoản hợp đồng và điều khoản sử dụng khác được áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm mục đích thay thế các thông báo, các điều khoản hợp đồng và điều khoản sử dụng đó trừ khi được chúng tôi tuyên bố khác đi một cách rõ ràng.

 

1.6. Tất cả các điều khoản trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này được áp dụng cho người dùng của BAEMIN, cho dù người dùng đã đăng ký là Khách Hàng, Đối Tác Nhà Hàng và/hoặc Đối Tác Tài Xế hay chưa, trừ khi được quy định cụ thể khác đi là quy định đó chỉ áp dụng cho Khách Hàng hoặc chỉ áp dụng cho Đối Tác Nhà Hàng hoặc chỉ áp dụng cho Đối Tác Tài Xế.

 

2. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

2.1. Chúng tôi thu thập các dữ liệu cá nhân bên dưới phù hợp với pháp luật Việt Nam, và sau khi nhận được sự đồng ý của bạn nếu pháp luật có yêu cầu.

 

2.2. “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 

2.3. Tùy thuộc vào việc bạn sử dụng Nền Tảng và Dịch Vụ của chúng tôi (chẳng hạn khi đăng ký sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi và/hoặc đăng nhập vào Nền Tảng), bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân nhất định. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân nhất định và bạn có thể không được hưởng các lợi ích từ các Dịch Vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Dữ liệu cá nhân mà bạn có thể lựa chọn cung cấp cho chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản bao gồm nhưng không giới hạn:

i. Dữ Liệu Định Danh có thể bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, tên truy cập và mật khẩu, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, sở thích và bất kỳ dữ liệu cá nhân trong bất kỳ hình ảnh hoặc video hoặc bản thu âm nào mà bạn đăng tải trên Nền Tảng của chúng tôi.

 

ii. Dữ Liệu Sử Dụng, có thể bao gồm các thông tin về thời gian và cách thức bạn sử dụng Nền Tảng, sản phẩm và Dịch Vụ hoặc việc xem các nội dung trên Nền Tảng, cũng như các trang web mà bạn đã ghé trước khi vào Nền Tảng và các số liệu tương tự khác.

 

iii. Dữ Liệu Tiếp Thị và Truyền Thông, có thể bao gồm sở thích của bạn, kết quả khảo sát, sở thích khi nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các sở thích truyền thông của bạn, sở thích của bạn đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, cũng như là góp ý của bạn, cuộc trò chuyện, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của bạn trên Nền Tảng hoặc với bên thứ ba cung cấp dịch vụ.

 

(b) Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm, có thể bao gồm quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án (không bao gồm thông tin về nhóm máu); thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của bạn; thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của bạn; dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Dữ Liệu Tài Khoản và Giao Dịch và Dữ Liệu Vị Trí như mô tả bên dưới:

i. Dữ Liệu Tài Khoản và Giao Dịch, có thể bao gồm thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin ví điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng của bạn, địa chỉ xuất hóa đơn/địa chỉ giao hàng của bạn, khoản thanh toán và các đơn hàng gửi đến và nhận từ bạn, và các thông tin khác về sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã cung cấp cho hoặc mua thông qua Nền Tảng.

 

ii. Dữ Liệu Vị Trí, bao gồm thông tin vị trí khi bạn kiểm tra các thông tin mua bán sản phẩm ở gần bạn hoặc khi kiểm tra tình trạng giao hàng/tình trạng lấy đơn hàng.


2.4. Chúng tôi thực hiện thu thập và xử lý tự động một số loại dữ liệu nhất định khi bạn sử dụng các thiết bị của bạn để truy cập vào Nền Tảng của chúng tôi và tương tác với các Dịch Vụ của chúng tôi theo các mục đích đã được thể hiện ở Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

 

Cách thức chúng tôi tiếp nhận và thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

 

2.5. Trong quá trình bạn sử dụng Nền Tảng và trong quá trình chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ, chúng tôi có thể tiếp nhận và thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp như sau:

(a) Khi bạn truy cập các Nền Tảng của chúng tôi;

 

(b) Khi bạn tạo tài khoản, đăng ký hoặc giao kết hợp đồng với chúng tôi (với tư cách là Khách Hàng, Đối Tác Nhà Hàng, Đối Tác Tài Xế hoặc tư cách khác);

 

(c) Khi bạn, với tư cách là Đối Tác Nhà Hàng, đăng tải các sản phẩm và/hoặc dịch vụ để bán trên Nền Tảng và/hoặc trên các nền tảng của những bên liên kết của chúng tôi và thực hiện giao dịch với Khách Hàng liên quan đến việc mua bán các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó;

 

(d) Khi bạn đăng ký sử dụng, hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào khác bất kỳ Dịch Vụ nào trên Nền Tảng của chúng tôi và/hoặc trên các nền tảng của những bên liên kết của chúng tôi;

 

(e) Khi bạn thực hiện một giao dịch liên quan đến những sản phẩm có sẵn trên Nền Tảng;

 

(c) Khi bạn kích hoạt hoặc sử dụng bất kỳ chức năng liên quan đến thanh toán có sẵn trên Nền Tảng hoặc được cung cấp bởi bên cung cấp dịch vụ thứ ba;

 

(d) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng, chức năng, ứng dụng nhỏ hoặc trò chơi trên điện thoại di động có sẵn trên Nền Tảng hoặc các Dịch Vụ;

 

(h) Khi bạn ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo ra và được đăng tải lên Nền Tảng;

 

(i) Khi bạn sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền Tảng;

 

(j) Khi bạn đăng ký nhận các ấn phẩm hoặc sản phẩm tiếp thị của chúng tôi;

 

(k) Khi bạn tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mại, khảo sát, hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Nền Tảng;

 

(l) Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Nền Tảng hoặc bằng hình thức khác tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook hoặc Google;

 

(m) Khi bất kỳ người dùng nào khác trên Nền Tảng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung mà bạn đã đăng tải lên Nền Tảng hoặc khi bạn đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác đã đăng tải lên Nền Tảng;

 

(n) Khi một bên thứ ba gửi khiếu nại về bạn hoặc nội dung mà bạn đã đăng tải lên Nền Tảng; và

 

(o) Khi bạn trực tiếp tương tác với chúng tôi, bao gồm khi bạn tương tác với các nhân viên dịch vụ khách hàng được thuê ngoài của chúng tôi.

 

2.6. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các đại lý, bên cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ người nào khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi mà những đơn vị này thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng hoặc với những người mà chúng tôi cộng tác, bao gồm nhưng không giới hạn các bên cung cấp dịch vụ thanh toán, các nguồn dữ liệu của chính phủ, các bên cung cấp dịch vụ tài chính, các tổ chức tín dụng, các Đối Tác Tài Xế, các đối tác tiếp thị và các dịch vụ khác), các bên liên kết của chúng tôi hoặc dữ liệu đó có thể được thu thập tự động khi bạn sử dụng Nền Tảng hoặc các Dịch Vụ, như được trình bày trong phần này. Vui lòng xem thêm các Mục 2.12 đến 2.16 về thu thập dữ liệu máy tính.

 

2.7. Trong quá trình bạn sử dụng Nền Tảng và trong quá trình chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đồng ý (dù là với chúng tôi, bên thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi) về việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho BAEMIN cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

 

2.8. Bạn xác nhận chỉ gửi dữ liệu cá nhân chính xác và không gây nhầm lẫn và đồng ý cập nhật các thông tin này và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu và thực hiện việc kiểm tra cần thiết để xác minh dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp như là một phần của quy trình xác minh người dùng của chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật.

 

2.9. Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập một số loại dữ liệu cá nhân nhất định nếu bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân đó cho chúng tôi hoặc theo cách khác được quy định tại Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Nếu bạn lựa chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được cho bạn một số tính năng hoặc chức năng nhất định trên các Dịch Vụ hoặc việc truy cập Nền Tảng.

 

2.10. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, được cấp phép và được cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi, và cho việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý bằng hình thức khác dữ liệu cá nhân đó theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

 

2.11. Nếu bạn đăng ký trở thành một người dùng trên Nền Tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội hoặc tài khoản của các ứng dụng khác của bạn hoặc liên kết tài khoản BAEMIN với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội khác của BAEMIN, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ mạng xã hội của bạn phù hợp với các chính sách của bên cung cấp dịch vụ đó và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

 

Thu thập dữ liệu máy tính

 

2.12. Chúng tôi hoặc các bên cung ứng dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, web beacons và các công nghệ tương tự liên quan đến việc sử dụng các Dịch Vụ hoặc truy cập Nền Tảng của bạn.

 

2.13. Khi bạn truy cập Nền Tảng thông qua máy tính, thiết bị di động, hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối Internet, các máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của bạn gửi đi bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web, chẳng hạn như dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu sử dụng được nêu trong Mục 2.3 ở trên.

 

2.14. Dữ liệu này được thu thập cho việc phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, cũng như giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích ưu tiên của bạn một cách nhanh chóng hơn. Dữ liệu cũng được thu thập để làm cho các Dịch Vụ và Nền Tảng trở nên thuận tiện và hữu ích hơn cho bạn, và để cung cấp quảng cáo phù hợp hơn liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và tính năng của thị trường cho bạn.

 

2.15. Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường bao gồm các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc xem một tin nhắn. Cookie cho phép chúng tôi nhận biết một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể. Web beacons là những hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào các Dịch Vụ và Nền Tảng của chúng tôi. Web beacons cho phép chúng tôi đếm những người dùng đã xem các trang này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về mối quan tâm và ưu tiên của bạn.

 

2.16. Bạn có thể quản lý và xóa các cookie thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, một số cookie nhất định được yêu cầu phải có để kích hoạt tính năng căn bản của Nền Tảng (ví dụ như việc thêm các sản phẩm vào giỏ hàng), vì vậy xin lưu ý rằng việc thay đổi và xóa cookie có thể ảnh hưởng đến tính năng có sẵn trên Nền Tảng hoặc thông qua các Dịch Vụ của chúng tôi.

 

3. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Mục đích thu thập

 

3.1.  Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân theo các mục đích bên dưới phù hợp với pháp luật Việt Nam, và sau khi nhận được sự đồng ý của bạn nếu pháp luật có yêu cầu.

 

3.2. Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi (chẳng hạn, với tư cách là một Khách Hàng, Đối Tác Nhà Hàng, Đối Tác Tài Xế, một người truy cập vào các trang web của chúng tôi, hoặc một người sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi), dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua các bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng cho một số mục đích nhất định như sau:

(a) Để hỗ trợ việc bạn sử dụng các Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng, bao gồm:

• Để xử lý các đơn đặt hàng mà bạn đặt thông qua Nền Tảng;

• Để giao các đơn đặt hàng bạn đã đặt thông qua Nền Tảng;

• Để cập nhật cho bạn về việc giao các đơn đặt hàng;

• Để cung cấp hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng của bạn, chẳng hạn, để hoàn trả sản phẩm mà bạn đã mua thông qua Nền Tảng;

• Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán (bao gồm các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền mặt, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán liên quan đến bạn, các chương trình khuyến mại mà bạn tham gia và/hoặc các Dịch Vụ do bạn sử dụng.

• Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán mà có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn, sẽ được chuyển cho các bên thứ ba như là các bên cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi;

• Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của bạn trên Nền Tảng (bao gồm trên bất kỳ đánh giá nào được đăng bởi bạn);

• Để hỗ trợ việc sử dụng các ứng dụng nhỏ có sẵn trên Nền Tảng và những giao dịch bạn thực hiện thông qua các ứng dụng này;

• Để phản hồi các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, dù trực tiếp hay thông qua các bên cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi;

• Để hiển thị trên bảng điểm trên Nền Tảng liên quan đến các chiến dịch, trò chơi trên điện thoại hoặc bất kỳ hoạt động nào khác;

• Để cho phép người dùng khác nhận dạng bạn với tư cách là người dùng Dịch Vụ, để cho phép bạn tìm thấy những người dùng khác và kết nối với họ trên Nền Tảng và để hỗ trợ chức năng giao lưu xã hội của Dịch Vụ (nếu áp dụng); và

• Để hỗ trợ việc tích hợp các chương trình khách hàng thân thiết của bên thứ ba (bao gồm các chương trình được hỗ trợ bởi các Đối Tác Nhà Hàng) với Nền Tảng của chúng tôi.

 

(b) Để quản trị và quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn khởi tạo với chúng tôi.

 

(c) Để thực hiện việc phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển, bao gồm:

• Để hiểu hơn về trải nghiệm người dùng đối với các Dịch Vụ và Nền Tảng;

• Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang trên Nền Tảng và tùy chỉnh chúng cho các người dùng;

• Để xác định những người truy cập vào Nền Tảng;

• Để thực hiện khảo sát, bao gồm thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng của chúng tôi để cải tiến công nghệ hiện tại của chúng tôi;

• Để trích lọc được thêm các đặc điểm liên quan đến bạn dựa trên dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp (cho chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba), nhằm cung cấp đến bạn các thông tin trọng tâm và/hoặc liên quan hơn.

• Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; và

• Để phát triển thêm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

(d) Các mục đích pháp lý và vận hành

• Để xác định danh tính của bạn liên quan đến mục đích phát hiện gian lận;

• Để so sánh thông tin, và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;

• Để xử lý khiếu nại, phản hồi, thực hiện chế tài và yêu cầu tháo gỡ liên quan đến bất kỳ nội dung nào mà bạn đã đăng tải trên Nền Tảng;

• Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;

• Để lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích vận hành, pháp lý hoặc kinh doanh;

• Để chia sẻ dữ liệu cá nhân liên quan đến bất kỳ việc mua bán, mua bán sáp nhập dự kiến nào đối với bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh của chúng tôi, với điều kiện là chúng tôi đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn;

• Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc bất kỳ chính sách nào của chúng tôi, các hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc thực hiện không đúng, dù liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi;

• Để thực hiện việc kiểm tra thẩm định;

• Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định (bao gồm, nếu áp dụng, việc hiển thị tên, thông tin liên hệ và thông tin của bạn), bao gồm bất kỳ yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào đối với BAEMIN, liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào hoặc trong trường hợp chúng tôi cho là cần thiết; và

• Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn cá nhân của nhân viên BAEMIN, những người dùng của BAEMIN và/hoặc của cộng đồng.

 

(e) Để thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo.

 

(f) Bất kỳ mục đích nào khác mà đã có được chấp thuận của bạn, tuân thủ với các nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật hiện hành, bao gồm việc thông báo cho bạn tại thời điểm xin chấp thuận.

 

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với dữ liệu cá nhân

 

3.3. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho các mục đích nêu trên. Các bên thứ ba và các bên liên kết này có thể hiện diện trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn:

 

(a) Các bên cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như là các đại lý, nhà bán hàng, nhà thầu, bên tư vấn và đối tác) trong các lĩnh vực như dịch vụ thanh toán, dịch vụ logistics và giao nhận, tiếp thị, phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường hoặc khách hàng, khảo sát, phương tiện truyền thông mạng xã hội, dịch vụ khách hàng, tư vấn, kiểm toán, pháp lý, các dịch vụ cài đặt, dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ lưu trữ web;

 

(b) Các bên liên kết của các bên cung cấp dịch vụ;

 

(c) Các tòa án, cơ quan tài phán, cơ quan thi hành pháp luật, các cơ quan chính phủ hay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với BAEMIN; và

 

(d) Các người dùng khác của Nền Tảng hoặc các Dịch Vụ.

 

3.4. Khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba và bên liên kết đó, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời hạn cần thiết để đạt được các mục đích được đề cập ở trên.

 

4. Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân

Không ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo quy định pháp luật, bạn có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của bạn lưu trữ trên Nền Tảng của chúng tôi:

 

Thu hồi chấp thuận cho việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân

 

4.1. Bạn có thể thông báo về việc rút lại chấp thuận của bạn đối với việc tiếp tục cho phép BAEMIN sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc bên dưới, tùy thuộc vào các điều kiện và/hoặc giới hạn được áp dụng bởi pháp luật.

 

4.2. Xin lưu ý rằng nếu bạn thông báo rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và bằng cách thức như đã nêu ở trên hoặc thực hiện các quyền khác của bạn theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sẽ không tiếp tục cung cấp được các Dịch Vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã giao kết với bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp các Dịch Vụ cho hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu rõ ràng trong trường hợp này.

 

Tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 

4.3. Để bạn tiếp tục sử dụng Nền Tảng và để chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc trong trường hợp bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc chưa cập nhật.

 

4.4. Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn trên Nền Tảng hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc bên dưới.

 

4.5. Chúng tôi có thể thực hiện các bước để chia sẻ các cập nhật đối với dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu cá nhân của bạn vẫn cần thiết cho các mục đích được quy định ở trên.

 

4.6. Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể đã được chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý hoặc yêu cầu xóa một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc tại Mục 11.2 bên dưới. Để hỗ trợ việc xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể cần phải yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu đó. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối thực hiện các yêu cầu sửa đổi của bạn nếu những yêu cầu này không đủ cơ sở hoặc không hợp lý.

 

5. Cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân

5.1. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, hủy bỏ, mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa bất hợp pháp hoặc các rủi ro tương tự trong quá trình bạn sử dụng Nền Tảng và/hoặc các Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản trị, vật lý và kỹ thuật phù hợp như sau:

(a) Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những cá nhân yêu cầu quyền truy cập;

 

(b) Duy trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào máy tính;

 

(c) Sử dụng công nghệ mã hóa (các lớp bảo mật) khi xử lý thông tin tài chính của bạn; và/hoặc

 

(d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

 

5.2. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể được đảm bảo tuyệt đối, chúng tôi nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin của bạn và liên tục rà soát và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. Bạn cũng được khuyến nghị nên cẩn trọng trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình và các thông tin xác thực/bảo mật (như là mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, thông tin giao dịch) bên ngoài Nền Tảng/các Dịch Vụ của chúng tôi.

 

6. Thời hạn lưu giữ dữ liệu

6.1. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời hạn mà chúng tôi hoặc được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, hoặc có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập.

 

6.2. Chúng tôi sẽ ngừng việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách hủy bỏ dữ liệu cá nhân đó một cách an toàn, hoặc loại bỏ phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn thông qua các quy trình được pháp luật cho phép, ngay khi (i) có lý do hợp lý để cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào và/hoặc (ii) thời hạn lưu trữ thông tin chấm dứt theo quy định pháp luật và/hoặc (iii) có yêu cầu từ bạn về việc hủy bỏ dữ liệu cá nhân.

 

7. Đối tượng chưa thành niên

7.1. Bạn theo đây xác nhận và đảm bảo rằng bạn đang ở trên độ tuổi chưa thành niên và bạn có khả năng hiểu và chấp nhận các điều khoản của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Nếu bạn là đối tượng chưa thành niên, bạn chỉ được sử dụng Nền Tảng của chúng tôi khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

 

7.2. Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép các đối tượng chưa thành niên dưới sự giám hộ của bạn gửi dữ liệu cá nhân đến BAEMIN. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của đối tượng chưa thành niên được tiết lộ cho BAEMIN, bạn theo đây đồng ý việc xử lý dữ liệu cá nhân của đối tượng chưa thành niên và chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này và chịu trách nhiệm về hành động của đối tượng chưa thành niên đó.

 

7.3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép các Dịch Vụ trên Nền Tảng bởi chính bản thân bạn, các người dùng hành động thay mặt bạn hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào. Bạn có trách nhiệm đưa ra quyết định thể hiện đầy đủ nhận thức của mình về việc sử dụng các Dịch Vụ trên Nền Tảng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hành vi sử dụng trái phép các Dịch Vụ trên Nền Tảng.

 

8. Dịch vụ và trang của bên thứ ba

8.1. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi (ví dụ: các bên cung cấp dịch vụ thanh toán) để các đơn vị này đề nghị cung cấp dịch vụ cho bạn kết hợp với việc bạn sử dụng Nền Tảng hoặc các Dịch Vụ của chúng tôi. Việc bạn đồng ý và sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc của các bên liên kết của chúng tôi sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được đồng ý giữa bạn và bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi. Một khi bạn đồng ý việc cung cấp dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn và bất kỳ dữ liệu nào được chúng tôi tiết lộ cho bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết) sẽ tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, cũng là Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân. Bạn đồng ý rằng mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc bạn chấp thuận hoặc sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ được gửi trực tiếp đến bên có tên trong chính sách bảo mật được áp dụng.

 

8.2. Nền Tảng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên khác vận hành, chẳng hạn như các bên liên kết của chúng tôi, các bên bán hàng hoặc cổng thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web do các bên này vận hành. Bạn được khuyến nghị nên kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách thức họ sẽ xử lý thông tin mà họ thu thập được từ bạn.

 

8.3. Xin lưu ý rằng mặc dù bên thứ ba có liên kết với chúng tôi, chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web của các bên thứ ba này, mỗi trang web đó có thể có cách thực hành quyền riêng tư và thu thập dữ liệu độc lập với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm đối với nội dung, cơ chế bảo vệ (hoặc việc thiếu các nội dung và cơ chế bảo vệ đó) và các hoạt động của các trang web liên kết này. Các trang web liên kết này chỉ nhằm mang đến sự thuận tiện cho bạn và do đó, bạn tự chịu các rủi ro khi truy cập các trang web liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ sự minh bạch của Nền Tảng của chúng tôi và các đường dẫn được đặt trên mỗi Nền Tảng của chúng tôi và vì thế, chúng tôi rất sẵn lòng tiếp nhận bất kỳ góp ý nào về các trang web liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn, trường hợp một đường dẫn nhất định không hoạt động).

 

9. Chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới

Việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

 

10. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

10.1. Nếu bạn có nghi ngờ rằng dữ liệu cá nhân của bạn đã bị sử dụng sai mục đích thu thập hoặc phạm vi sử dụng mà chúng tôi đã thông báo, bạn có thể gửi thắc mắc hoặc khiếu nại về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn thông qua chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ của chúng tôi nêu tại Mục 11.2.

 

10.2. Nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại của bạn và tùy theo tính chất và mức độ của thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể để giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn.

 

11. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người dùng (bao gồm cả người tiêu dùng) có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng

11.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp về bảo vệ dữ liệu/quyền riêng tư về dữ liệu của chúng tôi.

 

11.2. Nếu bạn có các thắc mắc khác về cách thực hành việc bảo vệ dữ liệu/quyền riêng tư về dữ liệu của chúng tôi, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có theo pháp luật hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ sau:

 

Bộ Phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân - Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 và Tầng 15, Friendship Tower, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên hệ: 11A-15-17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 1900 3458
Email: help@baemin.vn