Điều khoản sử dụng

Bằng việc đăng ký và sử dụng Ứng Dụng BAEMIN, Các Bên đã chấp nhận rằng Các Bên đã đọc, hiểu, đồng ý và cam kết không huỷ ngang đối với Điều khoản sử dụng và Điều kiện giao dịch chung này, bao gồm những điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây (sau đây được gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện Chung”). Trường hợp một trong Các Bên không đồng ý với bất kỳ hoặc toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, Bên đó sẽ chấm dứt sử dụng Ứng Dụng BAEMIN ngay lập tức và thông báo cho Công Ty trong trường hợp muốn xoá bỏ, chấm dứt tư cách thành viên của Bên đó.


Điều Khoản và Điều Kiện Chung này là một phần bổ sung trong các quy định của Công Ty áp dụng đối với Các Bên trong quá trình đăng ký, sử dụng Ứng Dụng BAEMIN cũng như giao dịch mua bán thông qua Ứng Dụng BAEMIN. Điều Khoản và Điều Kiện Chung này có thể được chỉnh sửa, bổ sung tuỳ từng thời điểm với điều kiện các thay đổi sẽ được cập nhật trên Ứng Dụng BAEMIN để Các Bên xem xét trong quá trình sử dụng. Việc Các Bên tiếp tục sử dụng Ứng Dụng BAEMIN được hiểu là Bên đó đồng ý với các thay đổi, bổ sung mà không cần đưa ra bất kỳ hành động nào khác.


PHẦN I - ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

ĐIỀU 1.         ĐỊNH NGHĨA
Trong Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:

1.1. Bên có nghĩa là một trong các bên bao gồm Khách Hàng, Đơn Vị Vận Chuyển hoặc Nhà Cung Cấp.
1.2. Các Bên có nghĩa là các bên gồm Khách Hàng, Đơn Vị Vận Chuyển và Nhà Cung Cấp.
1.3. Công Ty có nghĩa là Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam, có vai trò là đơn vị quản lý Ứng Dụng BAEMIN.
1.4. Các Tiện Ích có nghĩa là các dịch vụ trên Ứng Dụng BAEMIN được cung cấp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ (gọi riêng là Tiện Ích):

1.4.1. Tiện Ích Giao Nhận Đồ Ăn là dịch vụ giao nhận đồ ăn, đồ uống được giao dịch qua Ứng Dụng BAEMIN;
1.4.2. Tiện Ích “BAEMIN Đi Chợ” là dịch vụ đặt mua và giao hàng từ các siêu thị, cửa hàng theo yêu cầu của Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng BAEMIN;
1.4.3. Tiện Ích “BAEMIN Studio” là dịch vụ cung cấp các mặt hàng tiện ích cá nhân, văn phòng phẩm và quà lưu niệm qua gian hàng của Công Ty trên Ứng Dụng BAEMIN;
1.4.4. Tiện Ích “Lazy Bee” là dịch vụ cung cấp các sản phẩm mỹ phẩm qua gian hàng của Công Ty trên Ứng Dụng BAEMIN.

1.5. Dịch Vụ là việc kết nối Các Bên cho mục đích cung cấp Các Tiện Ích, bao gồm Tiện Ích Giao Nhận Đồ Ăn, Tiện Ích “BAEMIN Đi Chợ”, Tiện Ích “BAEMIN Studio”, Tiện Ích “Lazy Bee” cho Khách Hàng qua Ứng Dụng BAEMIN.
1.6. Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính của một cá nhân hoặc từ đó danh tính của một cá nhân có thể được xác định, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, tuổi, quốc tịch, địa chỉ cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh, số căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, sinh trắc học, thông tin về sức khoẻ, sở thích cá nhân, chi tiết thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin về xe và bảo hiểm hoặc bất kỳ thông tin nào mà cá nhân đó muốn giữ bí mật.
1.7. Đơn Vị Vận Chuyển có nghĩa là một bên nhà thầu độc lập do Công Ty thoả thuận để vận chuyển đồ ăn, đồ uống và các mặt hàng khác trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.
1.8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung có nghĩa là điều kiện và điều khoản giao dịch chung áp dụng cho hoạt động giao nhận, mua bán đồ ăn/đồ uống và các sản phẩm khác trên Ứng Dụng BAEMIN.
1.9. Khách Hàng có nghĩa là các cá nhân và tổ chức có nhu cầu tìm hiểu thông tin, sử dụng dịch vụ giao nhận, mua bán đồ ăn, đồ uống và các sản phẩm khác trên Ứng Dụng BAEMIN.
1.10. Nhà Cung Cấp là các bên cung cấp sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Ứng Dụng BAEMIN, bao gồm:

1.10.1. Nhà Hàng có nghĩa là các đối tác có thoả thuận với Công Ty để đăng tải thông tin liên quan đến đồ ăn/đồ uống của Nhà Hàng cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh đồ ăn/đồ uống của Nhà Hàng trên Ứng Dụng BAEMIN;
1.10.2. BAEMIN Studio là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH WBV Retail, một công ty liên kết của Công Ty, trực tiếp cung cấp các sản phẩm văn phòng phẩm cho Người Dùng trên Ứng Dụng BAEMIN;
1.10.3. Lazy Bee là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH WBV Retail, một công ty liên kết của Công Ty, trực tiếp cung cấp các sản phẩm mỹ phẩm cho Khách Hàng trên Ứng Dụng BAEMIN;

1.11. Người Dùng là các cá nhân và tổ chức đăng ký để sử dụng Ứng Dụng BAEMIN.
1.12. Quy Chế có nghĩa là Quy chế hoạt động ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử BAEMIN được Công Ty công bố trên Ứng Dụng BAEMIN, được sửa đổi, bổ sung tuỳ từng thời điểm.
1.13. Ứng Dụng BAEMIN có nghĩa là một ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử trong lĩnh vực giao nhận thực phẩm, đồ ăn, đồ uống và các sản phẩm khác được điều hành bởi Công Ty.
1.14. Sở Hữu Trí Tuệ là bất kỳ sáng chế, bản quyền, thiết kế, nhãn hiệu, thương hiệu liên quan và được thể hiện trên Ứng Dụng BAEMIN đã đăng ký hoặc chưa đăng ký với cơ quan nhà nước, đã được cấp bằng hoặc chưa được cấp bằng từ cơ quan có thẩm quyền, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc toàn cầu.
1.15. Các đề mục trong Điều Khoản và Điều Kiện Chung này không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của các điều khoản quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện Chung này.
1.16. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến một văn bản cũng là dẫn chiếu đến các bản sửa đổi, thay đổi hoặc thay thế của văn bản đó tại từng thời điểm trừ trường hợp vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện Chung này hoặc văn bản đó.
1.17. Các từ số ít bao hàm cả nghĩa số nhiều và ngược lại.
1.18. Nếu một từ hoặc một cụm từ được định nghĩa, các dạng ngữ pháp khác của từ hoặc cụm từ đó sẽ có nghĩa tương ứng.
 

PHẦN II - ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU 2.         NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

2.1. Khi có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng BAEMIN, Người Dùng phải đăng ký theo quy định của pháp luật và được xác nhận bởi Công Ty.
2.2. Đồ ăn/đồ uống/sản phẩm giao dịch trên Ứng Dụng BAEMIN đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.
2.3. Nhà Cung Cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các dịch vụ và sản phẩm do chính họ cung cấp cho Khách Hàng, đã được đặt hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ do BAEMIN cung cấp.
2.4. Khi Người Dùng và/hoặc Nhà Cung Cấp truy cập BAEMIN để yêu cầu/sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng và/hoặc Nhà Cung Cấp đã đương nhiên đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi quy định hoạt động trên BAEMIN.
2.5. Khi tham gia Ứng Dụng BAEMIN, Người Dùng và Nhà Cung Cấp phải tự tìm hiểu về trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng nội dung trong Quy định của Ứng Dụng BAEMIN.
 

ĐIỀU 3.         QUY TRÌNH CÀI ĐẶT, ĐĂNG KÝ VÀ GIAO DỊCH

3.1. Quy trình cài đặt

3.1.1. Bước 1: Tải và cài đặt Ứng Dụng BAEMIN cho hệ điều hành dựa trên thiết bị mà Người Dùng sử dụng;
3.1.2. Bước 2: Sau khi tải xuống thành công, chọn Ứng Dụng BAEMIN để bắt đầu;
3.1.3. Bước 3: Lần đầu mở Ứng Dụng BAEMIN, Ứng Dụng BAEMIN sẽ yêu cầu cấp quyền gửi thông báo và quyền truy cập vào vị trí của Người Dùng. Nhấn “Cho phép” để tiếp tục.

 

3.2. Quy trình đăng ký

3.2.1. Bước 1: Chọn góc phải trên cùng của Ứng Dụng BAEMIN để chuyển đến trang Đăng nhập;
3.2.2. Bước 2: Chọn tuỳ chọn đăng nhập phù hợp “Đăng nhập bằng số điện thoại” hoặc “Đăng nhập bằng Facebook”;
•    Bước 2a-1: (Đối với kết nối số điện thoại): Nhập số điện thoại đang sử dụng và sau đó nhấn “kế tiếp” để nhận mã xác nhận;
•    Bước 2a-2: Nhập tên, địa chỉ hộp thư điện tử và mật khẩu mong muốn
•    Bước 2b-1: (Đối với kết nối Facebook): Nhấn “tiếp tục” khi ứng dụng hỏi “BAEMIN muốn sử dụng “facebook.com” để đăng nhập”;
•    Bước 2b-2: Nhấn “tiếp tục với [tên]”
•    Bước 2b-3: Nhập số điện thoại đang sử dụng, và nhấn “kế tiếp” để nhận mã xác nhận;
•    Bước 2b-4: Nhập mã xác nhận vừa nhận được;
•    Bước 2b-5: Nhập tên, địa chỉ hộp thư điện tử và mật khẩu mong muốn.

 

3.3. Quy trình giao dịch

3.3.1. Bước 1: Chọn địa chỉ Người Dùng muốn nhận đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào “Giao hàng đến” và bấm “Xác nhận”;
3.3.2. Bước 2: Chọn một Nhà Cung Cấp và đồ ăn/đồ uống/sản phẩm mà Người Dùng muốn đặt hàng và nhấp vào “THÊM”;
3.3.3. Bước 3: Bấm “Giỏ hàng” để xem lại địa điểm nhận, số điện thoại di động, các mục đặt hàng;
3.3.4. Bước 4: Nhấn “Đặt hàng” để đặt hàng.


ĐIỀU 4.         CHÍNH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

4.1. Bằng việc đăng ký và sử dụng Ứng Dụng BAEMIN, Khách Hàng cam đoan rằng mình đủ mười tám (18) tuổi trở lên. Khách Hàng đảm bảo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
4.2. Khách Hàng cam kết và thực hiện cung cấp thông tin chính xác.
4.3. Mỗi Khách Hàng chỉ được tạo một (01) tài khoản cho mục đích sử dụng cá nhân.
4.4. Khách Hàng không chia sẻ thông tin tài khoản (tên truy cập và mật khẩu) cho người khác sử dụng tài khoản trên Ứng Dụng BAEMIN, hoặc chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai khác mà không có sự cho phép của Công Ty.
4.5. Khách Hàng không được sử dụng Ứng Dụng BAEMIN nếu tài khoản của Khách Hàng đã bị vô hiệu hoá vì vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Công Ty.
4.6. Khách Hàng chỉ đăng nhập vào một thiết bị cùng một lúc.
4.7. Một người không thể vừa là Đơn Vị Vận Chuyển, vừa là Khách Hàng trong cùng một giao dịch.
4.8. Công Ty bảo lưu quyền khoá hoặc từ chối truy cập vào tài khoản và/hoặc hạn chế những tính năng trong Ứng Dụng BAEMIN mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

•    nếu Công Ty cho rằng, theo toàn quyền quyết định của Công Ty, đã có sự vi phạm đối với bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản và Điều Kiện Chung này;
•    đang trong quá trình điều tra hoặc nghi vấn hành động gian lận;
•    nếu Điều Khoản và Điều Kiện Chung này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào; hoặc
•    vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của Công Ty.

4.9. Tài khoản bị khoá sẽ chỉ được cấp lại sau khi xác thực và/hoặc theo toàn quyền quyết định của Công Ty.


ĐIỀU 5.         BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

5.1. Mục đích và phạm vi thu thập

5.1.1. Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng mà Công Ty thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở:
•    Dữ liệu định danh (tên, tuổi, địa chỉ email, sở thích cá nhân…);
•    Dữ liệu tài khoản và giao dịch (tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản ngân hàng…);
•    Dữ liệu sử dụng (thời gian và cách thức Người Dùng sử dụng Ứng Dụng BAEMIN);
•    Dữ liệu tiếp thị và truyền thông (kết quả khảo sát, góp ý của Người Dùng);
•    Dữ liệu vị trí (vị trí của Người Dùng khi đặt đơn, khi kiểm tra đơn hàng).
5.1.2. Công Ty thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nhằm mục đích:
•    Cung cấp các yêu cầu dịch vụ từ Người Dùng;
•    Quản trị và quản lý tài khoản trực tuyến của Người Dùng trên Ứng Dụng BAEMIN;
•    Hiểu cách Người Dùng sử dụng Dịch Vụ để Công Ty có thể cải thiện trải nghiệm của Người Dùng;
•    Điều chỉnh nội dung quảng cáo phù hợp;
•    Phát hiện và ngăn chặn mọi hoạt động gian lận của bên thứ ba có thể gây hại cho tài khoản Người Dùng hoặc liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ;
•    Thực hiện nghiên cứu, khảo sát, phân tích với các khía cạnh để phát triển và cải thiện Dịch Vụ và tạo hồ sơ khách hàng; và
•    Trình các cơ quan nhà nước theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam.
Khi Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng được sử dụng cho mục đích khác với các mục đích nêu trên, Công Ty sẽ thông báo và xin sự đồng ý của Người Dùng.

 

5.2. Thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

5.2.1. Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ trong thời hạn mà Công Ty được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, hoặc có liên quan đến các mục đích mà Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập.
5.2.2. Công Ty sẽ ngừng việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Dùng bằng cách huỷ bỏ dữ liệu cá nhân đó một cách an toàn, ngay khi (i) có lý do hợp lý để cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào và/hoặc (ii) thời hạn lưu trữ thông tin chấm dứt theo quy định pháp luật và/hoặc (iii) có yêu cầu từ Người Dùng về việc huỷ bỏ dữ liệu cá nhân.
 

5.3. Tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng

5.3.1. Công Ty sẽ cung cấp cho Nhà Cung Cấp và Đơn Vị Vận Chuyển những thông tin cần thiết để thực hiện mục đích cung cấp Dịch Vụ. Tất cả thông tin giao dịch sẽ được giữ bí mật nhưng trong trường hợp các cơ quan pháp luật yêu cầu, Công Ty sẽ có nghĩa vụ cung cấp cho các cơ quan pháp luật thông tin này.
5.3.2. Sau khi yêu cầu Dịch Vụ được thực hiện thành công, chỉ nhân viên của Công Ty và chính Khách Hàng mới có thể đăng nhập dữ liệu cá nhân.
5.3.3. Dữ liệu sẽ được lưu trữ trên hệ thống của Ứng Dụng BAEMIN và được vận hành tại văn phòng của Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam với địa chỉ nêu tại Điều 18 của Điều Khoản và Điều Kiện Chung này.
5.3.4. Khách Hàng có thể thay đổi, xem hoặc xoá thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào Ứng Dụng BAEMIN hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ: help@baemin.vn.
Công Ty đã xây dựng và công bố Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân trên Ứng Dụng BAEMIN (được sửa đổi, bổ sung tuỳ từng thời điểm) và có thể truy cập thông qua đường link https://baemin.vn/privacy-policies/


ĐIỀU 6.         QUẢN LÝ RỦI RO THÔNG TIN

6.1. Người Dùng sẽ chịu trách nhiệm bảo mật và lưu trữ tất cả các hoạt động sử dụng Dịch Vụ bằng tài khoản đã đăng ký.
6.2. Các Bên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công Ty khi phát hiện việc sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm quyền riêng tư, ghi lưu tài khoản đã đăng ký của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
6.3. Các Bên không được sử dụng Dịch Vụ cho các hành vi gian lận, vô lý, đe doạ, thăm dò bất hợp pháp, phá hoại, tạo vi rút và phân phối, gây thiệt hại cho hệ thống, cấu hình, truyền thông tin của Công Ty.
6.4. Các Bên không được sử dụng Ứng Dụng BAEMIN cho mục đích đầu cơ, tạo ra các đơn đặt hàng giả, bao gồm cả việc đánh giá nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Các Bên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo pháp luật Việt Nam.
 

ĐIỀU 7.         TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA LỖI KỸ THUẬT

7.1. Khi thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng BAEMIN, Người Dùng bắt buộc phải thực hiện theo quy trình hướng dẫn.
7.2. Công Ty cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho Người Dùng tham gia các giao dịch. Trong trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan có thể dẫn đến việc Người Dùng không thể thực hiện giao dịch, Người Dùng có thể thông báo cho Công Ty.
7.3. Công Ty sẽ khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều kiện cho Người Dùng có thể sử dụng Ứng Dụng BAEMIN.
7.4. Tuy nhiên, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp không nhận được thông báo từ Người Dùng, các lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khác không do Công Ty gây ra.
 

ĐIỀU 8.         QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

8.1. Quyền của Công Ty

8.1.1. Công Ty sẽ cung cấp dịch vụ cho Người Dùng sau khi hoàn tất các thủ tục và điều kiện bắt buộc mà Công Ty đã nêu;
8.1.2. Công Ty có quyền thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng mà không cần thông báo trước;
8.1.3. Nếu Người Dùng cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc những thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục Việt Nam, Công Ty có quyền từ chối, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Người Dùng;
8.1.4. Công Ty có thể dừng hoặc chấm dứt tài khoản Người Dùng nếu Người Dùng vi phạm các quy định của Công Ty hoặc có hành động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công Ty;
8.1.5. Trong trường tài khoản bị chấm dứt, tất cả các chứng chỉ và quyền liên quan cũng sẽ bị tự động vô hiệu và chấm dứt;
8.1.6. Tất cả quyền sử dụng dịch vụ và nội dung trên Ứng Dụng BAEMIN của Công Ty phải theo quy định của pháp luật về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả logo, nội dung bằng các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty. Những hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các tài liệu có bản quyền đều bị nghiêm cấm;
8.1.7. Công Ty có quyền thay đổi giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Người Dùng theo nhu cầu, điều kiện và khả năng của Công Ty.
 

8.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Công Ty

8.2.1. Công Ty chuyển thông tin về các đơn hàng đặt trên Ứng Dụng BAEMIN cho Đơn Vị Vận Chuyển và Nhà Cung Cấp. Công Ty chỉ có trách nhiệm đảm bảo chất lượng của sản phẩm được cung cấp trực tiếp từ BAEMIN Studio và Lazy Bee. Đối với Tiện Ích Giao Nhận Đồ Ăn và Tiện Ích “BAEMIN Đi Chợ”, Công Ty không chịu trách nhiệm về chất lượng đồ uống và thực phẩm/sản phẩm của Nhà Cung Cấp trong mọi trường hợp. Trách nhiệm của Công Ty chỉ là chuyển thông tin của các đơn hàng đến cho Đơn Vị Vận Chuyển và Nhà Cung Cấp;
8.2.2. Công Ty sẽ cố gắng tạo điều kiện cho quá trình đặt hàng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tình trạng lỗi hoặc thời gian không hoạt động của Ứng Dụng BAEMIN;
8.2.3. Công Ty cam kết chỉ đăng những thông tin chính xác. Tuy nhiên, thông tin được đăng tải cũng có thể được thay đổi hoặc không chính xác. Các vấn đề phát sinh từ việc cung cấp thông tin không chính xác thuộc về trách nhiệm của Nhà Cung Cấp có liên quan và Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tình huống này.
 

ĐIỀU 9.        QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

9.1. Quyền của Người Dùng

9.1.1. Người Dùng sẽ có quyền đăng nhập sử dụng Ứng Dụng BAEMIN để đặt món ăn/đồ uống/sản phẩm mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào khác cho dịch vụ ngoài giá trị đơn hàng đồ ăn/thức uống/sản phẩm, phí giao hàng, và phí giao dịch;
9.1.2. Người Dùng có quyền gửi câu hỏi, đề xuất hoặc phản ánh tới BAEMIN trong quá trình hoạt động theo quy trình phản hồi bên dưới.


9.2. Nghĩa vụ của Người Dùng

9.2.1. Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ (huyện, tỉnh) và các thông tin khác, và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của thông tin trên;
9.2.2. Người Dùng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ, hoặc bất kỳ hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm phát tán, phổ biến hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, xâm phạm hoặc phá hủy hệ thống ứng dụng;
9.2.3. Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về quyền riêng tư và lưu trữ tất cả các hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tài khoản đã đăng ký. Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công Ty về việc sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm quyền riêng tư và lưu trữ thông tin tài khoản;
9.2.4. Người Dùng cam kết không sử dụng Dịch Vụ của Ứng Dụng BAEMIN cho các mục đích bất hợp pháp. Người Dùng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình theo pháp luật.
 

PHẦN III - ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

ĐIỀU 10.        CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

10.1. Các Bên bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại.
10.2. Các Bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của Các Bên trong hoạt động thương mại.
10.3. Trong hoạt động thương mại, Các Bên hoàn toàn tự nguyện, không Bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản Bên nào.
10.4. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, Các Bên được xem là mặc nhiên áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa Các Bên mà Các Bên đã biết hoặc phải biết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
10.5. Nhà Cung Cấp thực hiện hoạt động cung cấp thực phẩm/thức uống/sản phẩm trên Ứng Dụng BAEMIN có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho Khách Hàng về thực phẩm/thức uống/sản phẩm mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.
10.6. Nhà Cung Cấp thực hiện hoạt động cung cấp thực phẩm/thức uống/sản phẩm trên Ứng Dụng BAEMIN phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp pháp của hàng hoá mà mình kinh doanh.
10.7. Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.
 

ĐIỀU 11.         QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI MUA BÁN TRÊN ỨNG DỤNG BAEMIN

11.1. Điều Khoản và Điều Kiện Chung này được xem là hợp đồng được lập bằng văn bản giữa Các Bên, Khách Hàng xác lập việc ký kết hợp đồng này thông qua việc chấp thuận sử dụng Ứng Dụng BAEMIN và đồng ý mua thực phẩm/thức uống/sản phẩm được đăng trên Ứng Dụng BAEMIN.
11.2. Nhà Cung Cấp không được kinh doanh các thực phẩm/thức uống/sản phẩm cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc không đáp ứng điều kiện đối với hàng hóa kinh doanh có điều kiện, trừ trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 

ĐIỀU 12.     CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG, CHÍNH SÁCH HUỶ ĐƠN HÀNG, CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

12.1. Chính sách giao hàng

Sau khi Khách Hàng đặt đồ ăn/đồ uống/sản phẩm từ Nhà Cung Cấp được đăng trên BAEMIN, Công Ty sẽ chuyển tiếp đơn hàng đến Nhà Cung Cấp hoặc Công Ty sẽ chuyển tiếp đơn hàng đến Đơn Vị Vận Chuyển để Đơn Vị Vận Chuyển trực tiếp đặt đơn hàng tại cơ sở kinh doanh của Nhà Cung Cấp (áp dụng với các Nhà Cung Cấp không nhận đơn đặt hàng qua Ứng dụng BAEMIN). Nhà Cung Cấp sẽ chuẩn bị đồ ăn/đồ uống/sản phẩm và Đơn Vị Vận Chuyển sẽ giao hàng sớm nhất có thể. Trong trường hợp thời gian giao hàng dài hơn dự kiến, Công Ty sẽ cố gắng liên hệ ngay với Khách Hàng để thông báo.


Khi sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng và Nhà Cung Cấp cần lưu ý rằng Công Ty là đơn vị trung gian cung cấp Dịch Vụ để kết nối giữa Các Bên. Do đó, Công Ty không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm được bán trên Ứng Dụng BAEMIN, ngoại trừ những sản phẩm được đặt trực tiếp từ gian hàng BAEMIN Studio và Lazy Bee của Công Ty.
 

12.2. Chính sách huỷ đơn hàng

12.2.1. Đơn hàng trên BAEMIN không thể bị hủy nếu đơn hàng đó đã có Đơn Vị Vận Chuyển nhận và/hoặc Nhà Cung Cấp đã chuẩn bị đơn.
12.2.2. Khách Hàng chỉ có thể hủy đơn hàng qua BAEMIN khi trạng thái đơn hàng là "Sẵn sàng" trước khi thay đổi thành “Chuẩn bị”.
12.2.3. Nếu Khách Hàng muốn hủy đơn sau khi tình trạng của đơn hàng đó đổi thành "Chuẩn bị," Khách Hàng có thể liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng thông qua số điện thoại 1900 3458 hoặc gửi email đến help@baemin.vn. Bộ phận CSKH sẽ kiểm tra trạng thái đơn hàng sau khi nhận được yêu cầu hủy. Nếu đơn hàng chưa được Nhà Cung Cấp chuẩn bị, Bộ phận CSKH có thể hủy đơn hàng. Đơn hàng đã được Nhà Cung Cấp chuẩn bị sẽ không thể hủy.
 

12.3. Chính sách kiểm hàng

12.3.1. Khi nhận đơn hàng, Khách Hàng có quyền được kiểm tra đơn hàng để đảm bảo rằng đơn hàng được giao đúng món/loại sản phẩm, đúng số lượng và đồ ăn/đồ uống/sản phẩm không bị hỏng/không bị lỗi.
12.3.2. Trong trường hợp Khách Hàng kiểm tra và nhận thấy đơn hàng không được giao đúng hoặc đồ ăn/đồ uống bị hỏng/bị lỗi, Khách Hàng có thể thông báo cho Bộ phận CSKH của BAEMIN để được hỗ trợ giải quyết.
 

12.4. Chính sách hoàn tiền

12.4.1. Tất cả thức ăn/đồ uống/sản phẩm bán trên BAEMIN không được hoàn lại khi đơn hàng đã có Đơn Vị Vận Chuyển nhận đơn hoặc đã được giao cho Khách Hàng, trừ khi không đúng món hàng hoặc món hàng bị hỏng. Ngoài ra, các sản phẩm của BAEMIN Studio và Lazy Bee không áp dụng chính sách hoàn tiền trong mọi trường hợp.
12.4.2. Đối với các món ăn được mua mà không đạt chất lượng, Công Ty sẽ cố gắng hỗ trợ như được nêu trong Điều 13 - “Thủ Tục Xử Lý Khiếu Nại” và Điều 17 – “Giải Quyết Khiếu Nại, Tranh Chấp”.
12.4.3. Khi có khiếu nại từ Khách Hàng, Công Ty sẽ thực hiện việc thông báo, xem xét và đánh giá với Nhà Cung Cấp. Từ đó, Công Ty và Nhà Cung Cấp sẽ đưa ra quyết định hoàn tiền hoặc các phương thức bồi hoàn khác cho Khách Hàng vì những lý do hợp lý (bao gồm nhưng không giới hạn Nhà Cung Cấp chuẩn bị thiếu (các) phần trong phần ăn/sản phẩm, Nhà Cung Cấp chuẩn bị phần ăn/sản phẩm trễ, các vấn đề liên quan đến chất lượng đồ ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.
12.4.4. Trong trường hợp có bất kỳ Người Dùng nào yêu cầu hoàn lại tiền hoặc khiếu nại về bất kỳ (các/ một phần của) phần ăn nào hoặc sản phẩm nào mà những yêu cầu, khiếu nại này có lỗi từ Nhà Cung Cấp, thì Nhà Cung Cấp phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí liên quan đến việc hoàn trả tiền cho Người Dùng. Các chi phí này bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí khôi phục (các/một phần của) phần ăn hoặc sản phẩm đó.
 

ĐIỀU 13.         THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI

13.1. Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Người Dùng có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại bằng các hình thức sau:
•    Gửi thư qua đường bưu điện về trụ sở chính của Công Ty (thư ghi rõ những vấn đề và thông tin tài liệu liên quan để hỗ trợ cho việc xử lý và giải quyết khiếu nại) tại Công Ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam, 11A-15-17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh;
•    Gọi điện trực tiếp đến bộ phận Dịch vụ Khách Hàng thông qua Hotline: 1900 3458 hoặc
•    Gửi trực tiếp vào địa chỉ email của BAEMIN: help@baemin.vn
•    Lưu ý:

o    Trường hợp Khách Hàng gửi ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về các sản phẩm của BAEMIN Studio và/hoặc Lazy Bee, Khách Hàng cần cung cấp cho Công Ty thông tin kèm theo hình ảnh, video và mã đơn hàng để Công Ty có thể thực hiện việc phân tích, đối soát và đánh giá.
o    Các sản phẩm của BAEMIN Studio và/hoặc Lazy Bee sẽ chỉ được áp dụng chính sách đổi hàng khi các sản phẩm còn nguyên tem mác và không có dấu hiệu đã qua sử dụng.


13.2. Bước 2: Phân tích, đánh giá

Trong vòng 24 giờ (không kể thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định của luật) kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, Công Ty sẽ tiến hành phân tích, đánh giá và xử lý khiếu nại.


13.3. Bước 3: Trả lời Khách Hàng

Công Ty sẽ thông báo kết quả xử lý tới Khách Hàng qua thư, điện thoại, hoặc email. Nếu khiếu nại có tính chất phức tạp và cần thêm thời gian để giải quyết và trả lời cho Khách Hàng một cách rõ ràng, Công Ty sẽ liên hệ với Khách Hàng để gia hạn thời gian trả lời.
 

ĐIỀU 14.         PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

14.1. Tiền mặt: Khách Hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp cho Đơn Vị Vận Chuyển khi đơn hàng hoàn thành.
14.2. Thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm thanh toán trực tuyến hiện đang có sẵn trên Ứng Dụng BAEMIN.
 

ĐIỀU 15.         QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
Ngoại trừ các quyền và nghĩa vụ Các Bên được quy định trong Quy chế, Các Bên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

15.1. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Cung Cấp

15.1.1. Nhà Cung Cấp không được bán thực phẩm/đồ uống/sản phẩm vi phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ. Nhà Cung Cấp phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với thực phẩm/thức uống đã bán;
15.1.2. Nhà Cung Cấp không được bán thực phẩm/đồ uống hoặc bất kỳ sản phẩm nào một cách bất hợp pháp;
15.1.3. Nhà Cung Cấp có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin liên quan đến giá cả, chi tiết của thức ăn/đồ uống/sản phẩm mà Nhà Cung Cấp giao bán trên Ứng Dụng BAEMIN. Trong trường hợp có sự thay đổi đối với các thông tin đã cung cấp, Nhà Cung Cấp có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho Công Ty cho mục đích cập nhật thông tin đã đăng tải trên Ứng Dụng BAEMIN;
15.1.4. Nhà Cung Cấp là bên quyết định giá bán của thức ăn/đồ uống/sản phẩm mà mình giao bán. Giá thức ăn/đồ uống/sản phẩm nên bao gồm các khoản chi (vd: thuế giá trị gia tăng) được trả bởi Khách Hàng. Những khoản phí này không nên được thu đơn lẻ;
15.1.5. Nhà Cung Cấp có trách nhiệm cấp hóa đơn, xác nhận thanh toán hoặc phiếu thu khi Khách Hàng yêu cầu.
 

15.2. Quyền và nghĩa vụ của Công Ty

15.2.1. Công Ty có trách nhiệm hỗ trợ đăng tải, cập nhật trên Ứng Dụng BAEMIN các thông tin của Nhà Cung Cấp và các thông tin về thức ăn/đồ uống/sản phẩm được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp trong phạm vi các thông tin đó được cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời và phù hợp với khuyến cáo từ có quan nhà nước có thẩm quyền;
15.2.2. Công Ty có quyền và trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời khi được phản án về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Ứng Dụng BAEMIN. Các biện pháp xử lý bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngăn chặn và loại bỏ danh mục sản phẩm, giới hạn quyền sử dụng, truy cập vào tài khoản, đình chỉ và chấm dứt quyền sử dụng tài khoản, kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, cảnh có hoặc từ chối cung cấp Dịch Vụ có thời hạn hoặc vĩnh viện với các Nhà Cung Cấp hoặc bất kỳ cá nhân/tổ chức nào có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Ứng Dụng BAEMIN;
15.2.3. Công Ty có quyền và nghĩa vụ cung cấp các thông tin (có thể bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân) về các đối tượng có dấu hiệu, hành vi phạm pháp luật trên Ứng Dụng BAEMIN.
 

15.3. Quyền và nghĩa vụ của Đơn Vị Vận Chuyển

15.3.1. Đơn Vị Vận Chuyển có nghĩa vụ tuân thủ quy trình giao hàng và các nguyên tắc, quy định có liên quan được nhắc đến tại Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và Quy Chế;
15.3.2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu thực phẩm/thức uống/sản phẩm đang trên đường vận chuyển bị hư hỏng, mất mát do lỗi của Đơn Vị Vận Chuyển thì Đơn Vị Vận Chuyển sẽ chịu trách nhiệm cho hư hỏng hoặc mất mát này.
 

15.4. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

15.4.1. Khách Hàng phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã quy định trong Quy Chế và theo quy định của pháp luật;
15.4.2. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đồ ăn/đồ uống/sản phẩm được chuyển cho Khách Hàng, kể từ thời điểm đồ ăn/đồ uống/sản phẩm thuộc quyền định đoạt của Khách Hàng;
15.4.3. Khách Hàng có nghĩa vụ phối hợp, hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho Công Ty để phục vụ việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu và tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến những giao dịch được thực hiện qua Ứng Dụng BAEMIN.
 

ĐIỀU 16.         BỒI THƯỜNG

Nhà Cung Cấp đồng ý bồi thường, bảo vệ và miễn trách cho Công Ty liên quan đến hoặc đối với bất kỳ hoặc tất cả hành động, khiếu nại, thủ tục tố tụng và các vụ kiện tụng cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do Công Ty phải gánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến (a) các thông tin không chính xác do Nhà Cung Cấp cung cấp cho Công Ty; (b) thực phẩm/thức uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm khác không đúng mô tả, chất lượng cam kết; (c) Nhà Cung Cấp không có đầy đủ giấy phép, chấp thuận, phê chuẩn cần thiết cho việc kinh doanh thực phẩm/thức uống/sản phẩm thông qua Ứng Dụng BAEMIN.
 

ĐIỀU 17.         GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG

17.1. Điều Khoản và Điều Kiện Chung này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật của Việt Nam.
17.2. Trừ trường hợp được quy định trong Quy Chế, hình thức giải quyết tranh chấp giữa Các Bên gồm thương lượng, hòa giải do một bên khác làm trung gian hoặc giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.
17.3. Thời hạn khiếu nại đối với số lượng đồ ăn/đồ uống/sản phẩm là 24 giờ và chất lượng đồ ăn/đồ uống/sản phẩm là 12 giờ kể từ lúc hoàn thành việc giao thực phẩm/đồ uống/sản phẩm cho Khách Hàng.
17.4. Thời hạn khiếu nại để thực hiện việc thay đổi các sản phẩm của đơn hàng đối với sản phẩm của Lazy Bee là 24 giờ và đối với BAEMIN Studio là 72 giờ kể từ lúc hoàn thành việc giao sản phẩm cho Khách Hàng.
 

ĐIỀU 18.         ĐIỀU KHOẢN CHUNG

18.1. Công Ty có toàn quyền sửa đổi ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG này vào từng thời điểm. Công Ty sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Người Dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều Khoản và Điều Kiện Chung này; tuy nhiên Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng có trách nhiệm xem xét Điều Khoản và Điều Kiện Chung này thường xuyên và việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Ứng Dụng BAEMIN sẽ được xem là sự chấp nhận của Người Dùng đối với các sửa đổi.
18.2. Địa chỉ liên hệ của Công Ty:

Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
11A-15-17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Email: help@baemin.vn
Hotline: 1900 3458

18.3. Khách Hàng, Nhà Cung Cấp và Đơn Vị Vận Chuyển không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho mình theo đây cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp được Công Ty chấp thuận trước bằng văn bản.
18.4. Không có quy định nào trong Điều Khoản và Điều Kiện Chung này sẽ được xem là tạo nên quan hệ hợp danh, quan hệ lao động, đối tác giữa Các Bên hay làm cho một Bên trở thành đại lý của bất kỳ Bên nào khác vì bất kỳ mục đích gì.